Committee Members


 • Sri. Gangadhar V Yavagal
 • Sri. D. A. Gundu Rao
 • Prof. B. G. Shivananda
 • Dr. Kishore Singh Chatrapathi
 • Dr. Jagadish V Kamath
 • Mr. Y. Veeranarayana Gowda
 • Dr. Salma Khanam
 • Mr. Samson P George
 • Dr. S.Ramachandra Setty
 • Dr. Gayathri Devi Subbaiah
 • Dr. Ganachari M.S.
 • Dr. Kusum Devi V
 • Dr. Nitin Mahurkar
 • Mr. Manoj Kumar Yadava